‹ Съобщения за аварии  

Мобилни приложения за известяване

провери своята сметка

Физически лица

Въведи абонатен номер:

Юридическо лице

Известия и платени фактури по e-mail
Виж всички
Начини и места за плащане

в брой на каси

по банков път

чрез електронните системи за разплащане: e-pay и transcard

Виж всички
Район Провадия Район Девня Район Варна Район Долни чифлик
Актуално
25.05.2018г.

Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни ИНФОРМАЦИЯ  по чл. 13 от ОРЗД за клиенти (абонати)    УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, Бихме желали да Ви информираме за промени в правната уредба на личните данни, които ще се отразят на начина, по който обработваме Вашите лични данни. От 25-ти май 2018 година във всички държави членки на Европейския съюз, включително и в Република България, започваa да се прилага пряко т.нар. Общ регламент за защита на личните данни /ОРЗД/ , чието пълно наименование е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. I. С оглед постигане на добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни от страна на ВиК – Варна ООД (Дружеството), МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПРАВАТА СИ съгласно чл. 13 от Общия регламент за защита на данните, а именно: При Ваше искане Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и с които Дружеството разполага за Вас в качеството му на администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат; Вие имате право да изискате от „ВиК – Варна“ ООД да прехвърли тези данни директно на друг администратор без възпрепятстване от наша страна; При промяна на дадени обстоятелства във Ваши лични данни, Вие имате право да изискате от нас тези данни да бъдат коригирани, както и правото да изискате изтриване на част или всички лични данни, които сте предоставили „ВиК – Варна“ ООД и които то обработва, при положение че спрямо „ВиК – Варна“ ООД не се прилага законово задължение за обработването, вкл. и съхранението на тези данни . Такова задължение се прилага винаги, докато трае договорното Ви правоотношение с „ВиК – Варна“ ООД, тъй като обработването на лични данни е нужно за изпълнение на задълженията на „ВиК – Варна“ ООД като доставчик на услугите по водоснабдяване и канализация; Вие имате право на възражение срещу обработването на Ваши лични данни, когато считате, че същите не се обработват по законосъобразен начин; При спор с дружеството Вие имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, когато се касае за законосъобразността на дейностите по обработване на Вашите лични данни. Правата по предходните точки можете да упражните чрез подаване на заявление до централата на Дружеството в гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Прилеп“ №33 . II. Наред с горното, имайте предвид, че данните Ви ще бъдат обработвани и съхранявани от Дружеството единствено за целите на изпълнение на договорните отношения между Вас и „ВиК – Варна“ ООД . Срокът, в който Дружеството е задължено по закон да обработва личните Ви данни, законът посочва на: а) за счетоводни документи – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; б) за всички останали документи, включително записи в електронни системи и хартиени архиви – до 10 години, считано от заличаването Ви като потребител на услугите на дружеството, респ. от смяната на партидата на стария собственик, респ. от изплащането на задълженията на лицето или погасяването им по давност (ако са останали дължими суми). III. Уведомяваме Ви, че „ВиК – Варна“ ООД се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и документални процедури, за да пазим данните, които събираме от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Нашите политики и процедури за информационна сигурност са тясно свързани с широко приетите международни стандарти и редовно се преразглеждат и обновяват така, както е необходимо, за да отговарят на нашите служебни нужди, промените в технологиите и нормативните изисквания. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги на „ВиК – Варна“ ООД на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни или договорни задължения. IV. Моля имайте предвид и това, че „ВиК – Варна“ ООД предава Вашите лични данни единствено на следните категории лица: на компетентните държавни и общински органи за целите на данъчния контрол; на банки и небанкови финансови институции, с които Дружеството има сключен договор за услуги за извършване на плащане, включително и приемане на плащане в брой, на дължими суми за ВиК услуги, специализирани дружества, които извършват техническа поддръжка на софтуерните продукти, с които оперира Дружеството, за целите на извършване на самата техническа поддръжка – същите имат единствено достъп до Вашите данни, доколкото имат достъп до самия системен продукт, който се осъществява под наблюдението на служител на дружеството с цел максимална защита на данните Ви. V. Моля имайте предвид и че, „ВиК – Варна“ ООД разполага с длъжностното лице по защита на данните. Можете да се обърнете към него по всички въпроси, касаещи настоящата информация, както и ако желаете да упражните което и да било от законовите си права, изброени по-горе. Неговите контакти са: Пощенски адрес: гр. Варна, ул. „Прилеп“ №33 E-mail: dpo@vikvarna.com Служебен телефон: +359(0)700 11 300
Прочети още
Проекти
07.03.2017г.

Важно за откриването на нови партиди

„ВиК – Варна” ООД уведомява своите потребители, че е важно да знаят какви са изискванията за откриването на нови партиди на индивидуални водомери. Съгласно чл.30, т.2 и т.3 на Наредба 4 на МРРБ от 17-06-2005г. „водомерните възли трябва да бъдат изпълнени с водомери с импулсни изводи за дистанционно отчитане, като отчитащите електронни уреди на водомерите трябва да бъдат инсталирани в метално табло в помещението след общия водомер”.  Има и друга възможност за изпълнение на изискването - водомерните възли за всеки потребител да се изградят с  предварително програмирани  водомери с дистанционно радио отчитане. Съгл. Чл. 18 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги „ВиК операторът приема за експлоатация водомери с дистанционно отчитане  при условие , че разполага с технически средства и софтуер за отчитане показанията от тях. За общи водомери „ВиК-Варна” ООД притежава технически средства и софтуер за всички модели водомери, производство на :  „Itron”  - Франция,  „EWT”  - Австрия. За индивидуални водомери „ВиК-Варна” ООД притежава софтуер за всички модели водомери, производство на  „Powogaz”  - Полша,  „Itron”  - Франция,  „EWT”  - Австрия.
Прочети още
затвори