Цени на водоснабдителни услуги от 01.07.2016г.

На основание т.3.1 от Договора за възлагане на управление на търговско дружество с ограничена отговорност № РД-02-16-ф-21 от 14.08.2012г. и Решение на ДКЕВР № Ц-23/30.06.2016г. считано от 01.07.2016г. се прилагат следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги:  

 

Услуга 1 куб.м. Цена без ДДС/лв Цена с ДДС/лв

1.Доставяне на питейна вода

   

1.1 битови и приравнени към тях

1.41

1.692

1.2 промишлени и други стопански

1.41

1.692

2.Отвеждане на отпадъчни води:

   

2.1 битови и приравнени към тях

0.25 0.300

2.2 промишлени и други стопански

0.25 0.300

3. Пречистване на отпадъчни води:

 

 

3.1 битови и приравнени към тях

0.46 0.552

3.2 промишлени и други стопански

   

-степен на замърсяване 1

0.46 0.552

-степен на замърсяване 2

0.65 0.780

-степен на замърсяване 3

1.08 1.296

4. Доставяне на вода с непитейни качества

 0.19 0.228

  

Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги, приложими за съответното населено място.